ลงทะเบียน
REGISTER

กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
ข้อมูลกิจการ (Business information)
ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร (Information of applicants)
ผู้สมัครที่ 1
ข้อมูลบริษัท (Company Information)






ท่านสนใจเข้าร่วมโครงการ ณ จังหวัดใด
(บรรยายช่วงเช้า 9:00 - 12.15 น. จับคู่เจรจาธุรกิจช่วงบ่าย 13:30 - 16:30 น.)
What province are you interested in to join for this project? Morning Lecture (9.00-12.00 pm.) Business Matching negotiations(13.30-16.30 pm.).
**ในกรณีที่ต้องการเจรจาธุรกิจ ขอให้นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์และรายละเอียดสินค้ามาในวันงาน**
(In the case of business negotiations, We request product samples and product details on the day of the event.)